Algemene Voorwaarden omtrent Verzorgde Diensten CROSSDYNAMIC

 

Artikel 1 Definities

1.1. Deze Algemene voorwaarden rondom het verzorgen van Diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen:

CROSSDYNAMIC Training & Coaching als Dienstverlener  van trainingen, workshops, lezingen en educatieve werkvormen, hierna te noemen als: ’Diensten’, tevens te noemen Opdrachtnemer.

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee CROSSDYNAMIC een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Diensten, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan het afnemen van deze Diensten.

1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die aanwezig is op het moment dat de diensten worden verzorgt, aan de activiteiten meedoet en/of van het intellectueel eigendom geniet. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

1.4 Onder Open training, workshop, lezing of educatieve werkvorm  wordt verstaan een door CROSSDYNAMIC georganiseerde en verzorgd diensten waar individuele personen en/ of groepen medewerkers die werkzaam zijn als voor dezelfde organisatie als waar de opdrachtgever voor actief is, zich voor kunnen aanmelden.

1.5 Onder Overige activiteiten wordt verstaan een dienst die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.4 valt.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst Verzorgen Diensten

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van CROSSDYNAMIC ondertekent of door bevestiging door CROSSDYNAMIC van diens per e-mail verzonden aanmelding.

2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. CROSSDYNAMIC en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/ vernietigde bepalingen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door CROSSDYNAMIC.

Artikel 3 Annulering Verzorgde Diensten

3.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen.

 

3.2. De Opdrachtgever heef het recht deelname aan, of de opdracht voor het verzorgen van Diensten  te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door CROSSDYNAMIC bevestigde e-mail. Indien de opdrachtgever op telefonische wijze kenbaar maakt de training binnen bij 3.1  vastgestelde termijn te willen annuleren, is een schriftelijke bevestiging of door CROSSDYNAMIC bevestigde e-mail noodzakelijk.

3.3. De Opdrachtgever kan de training tot 21 kalenderdagen voor de dag dat de Dienst verzorgd wordt schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.

3.4. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 21 kalenderdagen voor de dat de  Dienst verzorgd wordt zal 75%, excl. btw van de totale Dienst aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eventueel teveel betaalde gelden worden zo spoedig mogelijk teruggestort.

3.5. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor de dag dat de Dienst verzorgd wordt, zal de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.6. Indien de te verzorgen Dienst meerdere data omvat: als de Deelnemer na de eerste dag de deelname beëindigt of om andere redenen afziet van deelname, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training laten vervangen door een collega.

3.7. Alleen bij een overeenkomst op afstand heef de Opdrachtgever gedurende 7 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakt diensten en niet wanneer de Deelnemer binnen deze periode al aan de opleiding of training heef deelgenomen.
Artikel 4 Betaling Verzorgde Diensten

4.1. CROSSDYNAMIC brengt de deelnamekosten voor de verzorgde Diensten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen uiterlijk 4 weken na de dag dat de Dienst is verzorgd.

4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan CROSSDYNAMIC te vergoeden.
Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst Verzorgde Diensten

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van Diensten komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de offerte, zoals die door CROSSDYNAMIC uitgebracht.

5.2. De ondertekende offerte geldt als weergave van de vereenkomst.

5.3. Ondertekening van de offerte door Opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht of de Deelnemers de te verzorgen Dienst afnemen

 

5.4. CROSSDYNAMIC behoudt zich het recht voor de training in geval van overmacht te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. CROSSDYNAMIC zal andere data aanbieden waarop de Dienst kan worden verzorgd.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1. Het auteursrecht op de door CROSSDYNAMIC uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, speelkaarten en welke andere tijdens het verzorgen van Diensten
gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij CROSSDYNAMIC, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CROSSDYNAMIC zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen (digitale) gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. CROSSDYNAMIC geeft geen toestemming voor het maken van foto- of videomateriaal door de deelnemers aan de Diensten. Tenzij hier in onderling overleg afspraken over zijn gemaakt met de opdrachtgever.

6.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden, oftewel het verzorgen van Diensten vanuit CROSSDYNAMIC berust uitsluitend bij CROSSDYNAMIC.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan het verzorgen van Diensten door CROSSDYNAMIC relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

7.2. CROSSDYNAMIC spant zich in om de te verzorgen Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdracht-nemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

7.3. CROSSDYNAMIC is tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of organisatie, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor 50% van de voor de Dienst geoffreerde totaalbedrag per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

7.4. CROSSDYNAMIC is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is CROSSDYNAMIC niet verantwoordelijk voor eventuele emotionele- of psychische schade als gevolg van het deelnemen aan de verzorgde Diensten.

7.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opvangen of ondersteunen van deelnemers die als gevolg van de dienstverlenende activiteiten door CROSSDYNAMIC psychische schade ondervinden of psychisch kwetsbaar worden. Opdrachtgever is onder meer verplicht bij het afnemen van de Educatieve Voorstelling te zorgen voor deskundige medewerkers die als vertrouwenspersoon of hulpverlener fungeren. Met als doel dat de deskundige medewerkers na de voorstelling eventueel medewerkers kunnen opvangen die de behoefte ervaren om hun eigen verhaal te delen of emoties te katalyseren.

7.5. CROSSDYNAMIC is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

7.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitetekst of overgedragen informatie tijdens het verzorgen van een Dienst kunnen geen rechten worden ontleend.

7.7. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of Deelnemer zullen in eerste instantie worden behandeld conform het gestelde in de CROSSDYNAMIC Geschillenregeling die bij CROSSDYNAMIC verkrijgbaar is en geplaatst is op de website van CROSSDYNAMIC.

7.8. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.